13-14 November 2018
KEK
Asia/Tokyo timezone

Participant List

19 participants

First Name Last Name Affiliation
Daisuke Nomura KEK IPNS
Eiji Nakamura KEK
Kaoru Yokoya KEK
Kiyotomo Kawagoe Kyushu University
koichiro shimomura KEK IMSS
MASAO KURIKI Hiroshima University
Miho Shimada KEK
Naritoshi Kawamura KEK/J-PARC
Sakae Araki KEK
Taikan Suehara Kyushu University
Takayuki SAEKI KEK
Takayuki YAMAZAKI KEK
Tokushi Sato European XFEL GmbH
Yasuchika Yamamoto KEK
Yasuhiro Fuwa Kyoto University
一柳 光平 自治医科大学
弘之 豊川 産総研
正城 神門 量子科学技術研究開発機構
真一郎 道園 KEK