Kaon Experiments

11 Feb 2023, 16:00
30m
Kobayashi Hall (KEK Tsukuba Campus)

Kobayashi Hall

KEK Tsukuba Campus

Tsukuba, Japan

Speaker

Taku Yamanaka (Osaka University)

Presentation Materials