12-17 November 2018
Tsukuba International Congress Center
Japan timezone

Contribution List

193 / 193
Katsuo Tokushuku
13/11/2018, 09:00
Shinya Sawada
13/11/2018, 09:15
Gordon Baym
13/11/2018, 09:30
Hirokazu Tamura
13/11/2018, 11:30
Paolo Giubellino
14/11/2018, 09:00
Tetsuo Hatsuda
14/11/2018, 09:30
Marek Karliner
14/11/2018, 10:00
Sasa Prelovsek
14/11/2018, 11:00
Kyungseon Joo
14/11/2018, 11:30
Bernd Surrow
15/11/2018, 11:30
Su Houng Lee
16/11/2018, 10:00
Eliezer Piasetzky
16/11/2018, 11:30
Kenkichi Miyabayashi
17/11/2018, 09:30
Robert McKeon
17/11/2018, 10:00
Shinya Sawada
17/11/2018, 11:00
Shunzo Kumano
17/11/2018, 11:30