1 July 2020 to 31 March 2021
Asia/Tokyo timezone

Contribution List

55 / 55
Masaki Yamada (Tohoku University)
13/10/2020, 14:00
Kazunori Kohri (KEK)
13/10/2020, 15:50
Natsumi Nagata (University of Tokyo)
13/10/2020, 17:20
Kohsaku Tobioka (Florida State University)
24/03/2021, 13:00
Keisho Hidaka (Tokyo Gakugei University)
24/03/2021, 13:40
Takuya Morozumi (Hiroshima University)
24/03/2021, 15:10
Hiroyuki Umeeda (Academia Sinica))
24/03/2021, 15:30