Mar 7 – 10, 2024
Hokkaido university (Sapporo campus)
Asia/Tokyo timezone

Contribution List

42 / 42
Andre de Gouvea (Northwestern University)
3/7/24, 10:10 AM
Joe Sato (Yokohama National University)
3/7/24, 10:50 AM
Asai Kento (ICRR, the University of Tokyo)
3/7/24, 11:30 AM
Masato Kimura (KEK)
3/7/24, 1:30 PM
Gordan Krnjaic (Fermilab & University of Chicago)
3/7/24, 2:00 PM
Koji Tsumura (Kyushu University)
3/7/24, 2:30 PM
Patrick Fox (Fermilab)
3/7/24, 3:20 PM
Shohei Okawa (KEK)
3/7/24, 3:50 PM
Sho Sugama (Tokyo Metropolitan U.)
3/7/24, 4:40 PM
Lukas Treuer (KEK)
3/7/24, 4:50 PM
Ryoto Takai (KEK)
3/7/24, 5:00 PM
Shang-Fu Wei (U. Tokyo)
3/7/24, 5:10 PM
Genta Osaki (U. Tokyo)
3/7/24, 5:20 PM
Yuichiro Nakai (Shanghai Jiaotong U.)
3/8/24, 9:30 AM
Christophe Grojean (DESY)
3/8/24, 10:20 AM
Shinya Kanemura (Osaka U.)
3/8/24, 11:40 AM
Zhen Liu (U. Minnesota)
3/8/24, 1:30 PM
Ryutaro Matsudo (National Taiwan U.)
3/8/24, 2:00 PM
Mitsuhiro Yoshida (KEK)
3/8/24, 2:30 PM
Karri DiPetriello (U. Chicago)
3/8/24, 3:20 PM
Isobel Ojalvo (Princeton)
3/8/24, 3:50 PM
Yasuhiro Okada (KEK)
3/9/24, 9:00 AM
Mark Palmer (Brookhaven)
3/9/24, 9:40 AM
Daniel Schulte (CERN)
3/9/24, 10:40 AM
Andrea Wulzer (Barcelona, IFAE)
3/9/24, 11:20 AM
Patrick Meade (Stony Brook)
3/9/24, 1:30 PM
Nathaniel Craig (UC Santa Barbara)
3/9/24, 2:10 PM
Katsuya Yonehara (FNAL)
3/9/24, 2:50 PM
Shusei KAMIOKA
3/9/24, 3:50 PM
Yusuke Uchiyama (KEK)
3/9/24, 4:20 PM
Shinji OGAWA (Kyushu University)
3/9/24, 4:50 PM
Takeo Moroi (U. Tokyo)
3/10/24, 9:00 AM
Yohei Ema
3/10/24, 9:40 AM
Satoshi Shirai
3/10/24, 10:10 AM
Yoni Kahn (U. Illinois)
3/10/24, 11:00 AM
Wen Yin (Tohoku U.)
3/10/24, 11:30 AM
Kei Yamamoto (Hiroshima Inst. Tech.)
3/10/24, 12:00 PM
Ryosuke Sato
3/10/24, 12:30 PM